ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RAW STONES B.V.. GEVESTIGD EN KANTOOR- HOUDEND TE 5991 PK BAARLO AAN DE VERGELT 2 B, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 71920951

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toe- passing op alle aanbiedingen van en alle over- eenkomsten met RAW Stones B.V. (verder: "RAW Stones"). In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken (zoals vloeren, tegels, wandafwerkingen, huis- en tuinmeubilair, woonaccessoires, verf, antiek), toebehoren (zoals lijm, voegsel, sealer,coating, primers) alsmede op alle overeenkom- sten tot het door RAW Stones te verrichten diensten (zoals projectmatige interieuradvie- zen).

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt ver- staan onder:

de wederpartii: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van RAW Stones aanbiedingen ontvangt of met RAW Stones overeenkomsten sluit;
• consument: de wederpartij, natuurlijk per- soon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Directe Schade: schade aan de door RAW Stones verkochte en geleverde zaken en/of schade aan zaken ten gevolge van door RAW Stones verrichtte diensten;

Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer gevolgschade, geleden verlies,gederfde of te derven inkomsten, hogere pro- ductiekosten, winstderving, letselschade, schade aan dieren, immateriele schade ("smarten- geld"), hogere productiekosten, gemiste bespa- ringen, milieuschade, verminderde goodwill,

1

schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de wederpartij, schade als gevolg van verminking, vernietiging, verlies of niet (meer) toegankelijk zijn van gegevens, data of documenten, rente alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/ofter verkrijging van voldoening buiten rechte.

3. Het door de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door RAW Stones als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de weder- partij warden gehanteerd, totdat de wederpartij RAW Stones schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

1. De algemene leverings-, betalings- en in- koopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen van en met RAW Stones gesloten overeenkomsten.

2. Afspraken tussen RAW Stones en de weder- partij die afwijken van deze Algemene Voor- waarden gelden slechts als overeengekomen indien RAW Stones deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN. OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft RAW Stones het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding zonder opgaaf van redenen te herroepen.

2. Bij de aanbieding door RAW Stones verstrek- te gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.

RAW Stones B.V., Vergelt 2, 5991 PK Baarlo, Telefoon 0031 (0) 623 02 00 98, info@rawstones.nl, www.rawstones.nl, KvK 71920951 BTW NL858904123B01

 

 

3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is dit uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zander dat de zaken daaraan behoeven te antwoorden.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoren de volgende werk- zaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de op basis van de overeenkomst op RAW Stones rustende verplichtingen:

• het (doen) monteren, ophangen, installeren, aansluiten, plaatsen of leggen (zoals tegels) van de door RAW Stones verkochte en geleverde zaken.

hak-, breekwerk en het verwijderen van reeds bestaande tegels;

bouwkundige werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

stukadoor-, woninginrichtings-, schilder- en loodgieterswerk.

5. Indien de wederpartij bij RAW Stones een bestelling plaatst per telefoon, e-mail of telefax, wordt de inhoud van de overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door RAW Stones aan de weder- partij verstrekte orderbevestiging, tenzij de wederpartij onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt.

6. In rekening warden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeen- komst een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is RAW Stones gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zander dat dit de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

7. Het vorige lid is ook van toepassing op aan- biedingen aan en overeenkomsten met consu- menten. Indien RAW Stones binnen drie maan- den na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhoogt, heeft de consument de bevoegdheid om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden.

8. De opgegeven prijzen gelden in euro's, af magazijn en exclusief BTW, exclusief verpakking en exclusieftransportkosten, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

10. Alle orders of opdrachten, door vertegen- woordigers, dealers, tussenpersonen of werk- nemers opgenomen, binden RAW Stones niet eerder dan nadat deze door RAW Stones schrif- telijk zijn bevestigd.

11. Ten aanzien van door RAW Stones te leve- ren zaken wordt door RAW Stones uitdrukkelijk een voorbehoud gemaakt voor verschillen bin- nen de in de branche gebruikelijke toleranties in kleur, structuur, afmeting, dikte en uitvoering.

ARTIKEL 4 LEVERTIJD. LEVERING EN RISICO

1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van RAW Stones kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot twintig dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op vergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

RAW Stones B.V., Vergelt 2, 5991 PK Baarlo, Telefoon 0031 (0) 623 02 00 98, info@rawstones.nl, www.rawstones.nl, KvK 71920951 BTW NL858904123B01

2

 

 

Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan twintig dagen, dient de wederpartij RAW Stones schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij RAW Stones een redelijke termijn voor nako- ming te geven.

3. De consument dient RAW Stones bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de consument niet van toepassing.

4. De levertijd begint op de dag waarop
door wederpartij een schriftelijke bevestiging
van het ontstaan van de overeenkomst van RAW Stones is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend

met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten warden gebracht, zoals de betaling van de overeengekomen vooruit- of aanbetaling.

5. Levering vindt plaats ex works Baarlo (Neder- land) Incoterms 2020. Het risico van beschadi- ging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over 7.0dra deze zaken het magazijn van RAW Stones

hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen.

6. Bij koopovereenkomsten die door RAW Sto- nes warden gesloten met consumenten gaat het risico over vanaf het moment van aflevering. Wanneer de zaak bij de consument door RAW Stones of door een door RAW Stones aangewe- zen vervoerder wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de consument vanaf het moment van de bezorging.

7. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij RAW Stones in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, is RAW Stones gerechtigd deze zaken voor rekening en risico

van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

ARTIKEL 5 OVERMACHT

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door RAW Stones, kan RAW Stones onder meer niet warden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van RAW Stones ofbuiten de risicosfeer van RAW Stones vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroor- log, terrorisme, epidemieen, pandemieen, ex- cessieve prijsstijgingen, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stipt- heidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemme-

ringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, storingen in computernetwerk, datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, vervoers- en verkeersproblemen, uitzonderlijke of extreme weersomstandigheden alsmede de stagnatie c.q. onderbreking van

leveringen van toeleveranciers van wie RAW Stones materialen, onderdelen, ingredienten en/of grondstoffen voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.

2. In geval van een niet toerekenbare tekortko- ming in de overeenkomst door de wederpartij is RAW Stones bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 6 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle Directe Schade van de wederpartij, zoals omschreven in artikel 1 lid 2, veroorzaakt door een aan RAW Stones toerekenbaar

RAW Stones B.V., Vergelt 2, 5991 PK Baarlo, Telefoon 0031 (0) 623 02 00 98, info@rawstones.nl, www.rawstones.nl, KvK 71920951 BTW NL858904123B01

3

 

 

tekortkomen in de nakoming van de overeen- komst, is de aansprakelijkheid van RAW Stones, behoudens in geval van opzet of bewuste roeke- loosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grand van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de overeengekomen prijs van de door RAW Stones verkochte en geleverde en/of de fac- tuurwaarde van de uitgevoerde werkzaamheden (exdusiefBTW).

2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 2, is RAW Stones, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschik- ten of aansprakelijkheid op grond van dwin- gendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

3. Indien de rechter mocht oordelen dat RAW Stones geen beroep toekomt op de beperking
en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals ver- meld in leden 1 en 2 van dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van RAW Stones voor Directe en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzeke- ring van RAW Stones voor het voorval in kwes- tie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprake- lijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzeke- ring, tot maximaal een bedrag van € 10.000,00.

4. De aansprakelijkheid van RAW Stones we- gens een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen dan indien de wederpartij RAW Stones onver- wijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en RAW Stones ook na die termijn toerekenbaar tekort blijven schieten in de nakoming van haar verplichtin- gen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RAW Stones in staat is adequaat te reageren.

ARTIKEL 7 GARANTIE

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en tenzij niet anders in de aanbieding of overeen- komst is vermeld of dwingendrechtelijk anders is bepaald, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- ofgroot- handelsgarantie uitsluitend de door deze leve- ranciers gestelde garantiebepalingen.

2 Indien er geen sprake is van toepasselijkheid van een speciale fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie, verleent RAW Stones onder de navolgende voorwaarden en geduren- de een periode van drie maanden na de leve- ring, een garantie voor materiaal- of construc- tiefouten of andere aan RAW Stones toereken- bare tekortkomingen:

garantie is beperkt tot het - naar keuze van RAW Stones - kosteloos vervangen van (het onderdeel van) de zaak, dan wel het kosteloos herstellen van (het onderdeel van) de zaak. Zaken of onderdelen die warden vervangen, warden vervangen door of hersteld met identie- ke of vergelijkbare nieuwe zaken/onderdelen.

In de garantie zijn de arbeidsuren van (me- dewerkers van) van RAW Stones alsmede de kosten van verpakking en van de verzending door RAW Stones naar de wederpartij begrepen.

Het is de wederpartij - op straffe van verval van elke aanspraak - niet toegestaan zelf of door derden reparatie- of herstelwerkzaamhe- den aan door RAW Stones geleverde zaken te (laten) verrichten.

3. De in leden 1 en 2 bedoelde garantie geldt niet voor:

normale slijtage;
verbruiksmaterialen;
geringe afwijkingen die voor de functionaliteit

van de zaak niet van belang zijn;
• gebreken/defecten als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik;

gebreken/defecten als gevolg van verwaarlo- zing of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud;

RAW Stones B.V., Vergelt 2, 5991 PK Baarlo, Telefoon 0031 (0) 623 02 00 98, info@rawstones.nl, www.rawstones.nl, KvK 71920951 BTW NL858904123B01

4

 

 

gebreken/defecten als gevolg van uitgevoerd onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschrif- ten;

gebruik, montage of installatie van de zaken in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie;

afwijkingen in lengte, breedte, dikte, opper- vlakte of kleurstelling binnen de in de branche gebruikelijke toleranties ;

4. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieu- wing en/ofverlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de zaken te warden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, diens correspondentie- adres en alle noodzakelijke toebehoren voor herstel of reparatie. Indien de zaken binnen de garantieperiode warden teruggestuurd, dient tevens een kopie van de aankoopnota en/of de pakbon te warden mee gestuurd.

ARTIKEL 8 ONDERZOEKS- EN KLACHTPLICHT

8.1. De wederpartij is verplicht de zaken na aan- komst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Eventuele klachten over verschillen in hoeveelheid tussen de afgeleverde zaken en de daarvoor op de ontvangstbevesti-ging/vrachtbrief/pakbon of factuur gegeven be- schrijving alsmede over uiterlijk zichtbare gebre- ken en afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling buiten de in de bran- che gebruikelijke toleranties, dienen terstond na ontvangst aan RAW Stones of, in voorkomend geval, de transporteur kenbaar gemaakt te wor- den, op straffe van verval van rechten. Eventuele klachten over niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na aankomst op de plaats van bestemming door de Klant (en door de Consument binnen bekwame tijd in de zin van artikel 7:23 lid 1 BW) schriftelijk/per e-mail aan

RAW Stones te warden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

8.2. De wederpartij zal RAW Stones alle mede- werking verlenen die nodig is teneinde de ge- grondheid van de klacht te (doen) controleren. Hieronder valt het RAW Stones in de gelegenheid stellen de zaken en/of het gebruik van de zaken ter plaatse te (doen) controleren.

8.3. Klachten geven de wederpartij niet het recht om (een deel van) de betaling op te schorten; ook verrekening door de wederpartij met een mogelij- ke tegenvordering wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op consu- menten indien en voor zover de consument vol- doet aan de in de wet aan een beroep op opschor- ting ofverrekening gestelde eisen.

ARTIKEL 9 BETALINGSCONDITIES

1. De betaling van de door RAW Stones gele- verde zaken zal dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De beta- ling zal - tenzij door RAW Stones anders aange- geven op de factuur - dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door RAW Stones aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

2. De wederpartij kan zich jegens RAW Stones niet beroepen op opschorting of verrekening. Deze bepaling geldt niet voor de consument indien deze aan de voor opschorting of verreke- ning in de wet gestelde eisen voldoet.

3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeis- baar. De wederpartij is op dat moment zander dat een ingebrekestelling is vereist, van rechts- wege in verzuim.

RAW Stones B.V., Vergelt 2, 5991 PK Baarlo, Telefoon 0031 (0) 623 02 00 98, info@rawstones.nl, www.rawstones.nl, KvK 71920951 BTW NL858904123B01

5

 

 

4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is RAW Stones gerechtigd rente in reke- ning te brengen over het onbetaalde bedrag ter hoogte van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW en vanaf de dag waarop de weder- partij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Aan consumenten zal met overeen- komstige toepassing van de vorige zin op jaar- basis de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW in rekening warden gebracht.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strek- ken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere fac- tuur.

6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsver- plichtingen, is de wederpartij gehouden de door RAW Stones gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskun- dige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn 66k begrepen andere en/of hogere kosten dan dekrachtens de wet te begroten proceskosten.In geval van het door RAW Stones aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierbo- ven genoemde kosten, de kosten van de faillis- sementsaanvraag te voldoen.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(saan- vraag), (aanvraag tot) surseance van betaling, (aanvraag tot) toelating tot enige wettelijke schuldsaneringsregeling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelestelling van de wederpartij, zander dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege, in verzuim. De vorige zin is van overeenkomsti- ge toepassing indien de wederpartij niet, niet

behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met RAW Stones gesloten over- eenkomsten nakomt.

8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft RAW Stones het recht om zander rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de over- eenkomst op te schorten, ofwel de overeen- komst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onver- minderd ons recht tot het vorderen van volledi- ge schadevergoeding.

ARTIKEL 10 ZEKERHEIDSSTELLING

1. Indien RAW Stones goede grand heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen
uit de overeenkomst niet zal nakomen, is RAW Stones voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de weder- partij op verzoek en ten genoege van RAW Stones zekerheid heeft gesteld voor de nako-

ming van al haar verplichtingen uit de overeen- komst. Deze bepaling geldt evenzeer indien
door RAW Stones op rekening wordt geleverd en de betalingstermijn nog niet is verstreken.

2. Nadat de door RAW Stones gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de we- derpartij van rechtswege in verzuim en kan RAW Stones de overeenkomst zander rechterlij- ke tussenkomst door middel van een schriftelij- ke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van RAW Stones op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door RAW Stones geleverde zaken blijven eigendom van RAW Stones totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met RAW

Stones gesloten overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot

geleverde ofte leveren zaken;

RAW Stones B.V., Vergelt 2, 5991 PK Baarlo, Telefoon 0031 (0) 623 02 00 98, info@rawstones.nl, www.rawstones.nl, KvK 71920951 BTW NL858904123B01

6

 

 

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door RAW Stones verrichte ofte verrichten diensten;

eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met RAW Stones gesloten overeenkomst(en).

2. Door RAW Stones geleverde zaken die krach- tens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorver- kocht. De wederpartij is niet bevoegd de gele- verde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is RAW Stones gerechtigd am de geleverde zaken waar- op het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan RAW Stones verschul- digde.

4. Indien derden enig recht op de onder eigen- domsvoorbehoud geleverde zaken willen vesti- gen of doen gelden, is de wederpartij verplicht RAW Stones hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

5. De wederpartij verplicht zich:
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen beschadiging, brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan RAW Stones ter inzage te geven;

alle aanspraken van de wederpartij op verze- keraars met betrekking tot de onder eigen- domsvoorbehoud geleverde zaken op eerste

verzoek van RAW Stones aan RAW Stones te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn wederpartij bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door RAW Stones

geleverde zaken op eerste verzoek van RAW Stones aan RAW Stones te verpanden als be- doeld in artikel 3:239 BW;

6. Indien de overeenkomst betrekking heeft op door RAW Stones te leveren zaken aan een in Duitsland gevestigde wederpartij, gelden - onder overeenkomstige toepassing van het in leden 1 tot en met 5 van dit artikel bepaalde - tevens de volgende bepalingen:

de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud warden beheerst door Duits recht;

de door RAW Stones geleverde zaken blijven - naast de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen - tevens eigendom van RAW Stones totdat de wederpartij alle bestaande en toekom- stige vorderingen - uit welke hoofde dan ook - integraal aan RAW Stones heeft voldaan, ver- meerderd met rente en kosten;

in geval van be- of verwerking van de door RAW Stones geleverde zaken, wordt de weder- partij geen eigenaar van de nieuwe zaak, doch wordt deze be- of verwerking geacht voor RAW Stones te geschieden, zander dat hieruit ver- plichtingen voor RAW Stones voortvloeien;

indien de door RAW Stones geleverde zaken bestanddeel warden van een andere zaak,of in geval van vermenging van de door RAW Stones geleverde zaken met andere zaken, wordt RAW Stones mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de door RAW Stones geleverde zaken tot de factuur- waarde van de andere zaken. Voor het geval de eigendomsrechten van RAW Stones als gevolg van natrekking ofvermenging zouden komen te vervallen, draagt de wederpartij bij dezen reeds nu voor alsdan haar (aandeel in de) eigendom van de nieuw ontstane zaak aan RAW Stones over.

RAW Stones B.V., Vergelt 2, 5991 PK Baarlo, Telefoon 0031 (0) 623 02 00 98, info@rawstones.nl, www.rawstones.nl, KvK 71920951 BTW NL858904123B01

7